کتابخانه بیمارستان 5 آذر- اخبار کتابخانه
فراخوان درخواست خرید کتاب خرید کتاب۱۴۰۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/4 | 
با توجه به برگزاری سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ،کلیه اساتید و گروه های آموزشی و دانشجویان گرامی میتوانند هر گونه درخواست یا پیشنهاد خرید کتاب را حداکثر تا تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به مسئول کتابخانه تحویل نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه بیمارستان 5 آذر:
http://goums.ac.ir/find.php?item=172.17589.59397.fa
برگشت به اصل مطلب