کتابخانه بیمارستان 5 آذر- اخبار کتابخانه
بازدید ریاست بیمارستان و معاونین محترم از کتابخانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/24 | 
ریاست محترم بیمارستان جناب آقای دکتر آرین نیا و همچنین معاونین محترم آموزشی و پژوهشی و توسعه دانشگاه در بهمن ماه از مکان جدید کتابخانه بازدید بعمل آوردند. در این بازدید برخی از مشکلات کتابخانه و نیازهای آن جهت بهبود خدمات دهی کتابخانه و ساماندهی سالن مطالعه مطرح شد. همچنین در این بازدید برخی دانشجویان به ارایه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه بیمارستان 5 آذر:
http://goums.ac.ir/find.php?item=172.17589.51056.fa
برگشت به اصل مطلب