کتابخانه بیمارستان 5 آذر- اخبار کتابخانه
تغییر مکان کتابخانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/9 | 

مراجعین محترم به اطلاع می رساند کتابخانه این مرکز به مکان جدید(طبقه اول، ساختمان اعصاب و روان قدیم) منتقل گردیده است.

نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه بیمارستان 5 آذر:
http://goums.ac.ir/find.php?item=172.17589.49844.fa
برگشت به اصل مطلب