کتابخانه بیمارستان 5 آذر- اخبار کتابخانه
بازدیدمدیریت و معاون محترم بیمارستان از کتابخانه مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/7/15 | 
مدیریت محترم بیمارستان جناب آقای دکتر جنتی و همچنین معاون محترم پژوهشی مرکز آموزشی درمانی ۵آذر جناب آقای دکتر خوارزم در شهریورماه از مکان کتابخانه بازدید بعمل آوردند. در این بازدید برخی از مشکلات کتابخانه و نیازهای آن جهت بهبود خدمات دهی کتابخانه و ساماندهی سالن مطالعه مطرح شد. همچنین در این بازدید برخی دانشجویان به ارایه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه بیمارستان 5 آذر:
http://goums.ac.ir/find-172.17589.68653.fa.html
برگشت به اصل مطلب